Alaşımlar

ALAŞIMLAR


Alaşım: İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir.
Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi, bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı veya dayanıksızdırlar. Bazıları yüksek ve bazıları da alçak sıcaklıkta ergirler. İşte madenlerin gösterdikleri bu çeşitli özelliklerden ötürü teknikte layıkıyla faydalanmak için ve daha elverişli olmalarını temin amacıyla alaşımlar yapıldı. Mesela bakır döküme elverişli olmadığından bakırı kalayla birlikte eriterek tunç ve çinko ile eriterek pirinç alaşımları yapıldı. Alaşımlar; kendisini meydana getiren madenlerin erime noktalarından daha aşağı derecede eridikleri için teknikte kullanılmaya elverişlidirler.
Alaşımların Elde Edilmesi
Alaşımlar: Birden fazla çeşitli maden parçaları eritilmek suretiyle elde edilir. Madenlerin oksitlenmelerine engel olmak için kömür tozu ile örtülür ve toprak bir pota içerisinde eritilir. Eğer madenlerden biri uçucu ise diğer maden erimekte iken diğeri ile karıştırılır. Uçmadan meydana gelecek eksikliği tamamlamak için biraz fazla miktar maden konur.
Çok miktarda alaşım elde etmek için reverber fırınlarında ergitilerek yapılır
Alaşımların Özellikleri
 • Alaşımlar, yoğun olup maden parlaklığında, ısı ve elektriği iletirler. Bazıları beyazdır. Fakat bakır ve altın gibi renkli madenler yeteri miktarda bulunursa alaşımlar renklidir.
 • Genel olarak alaşımlar, kendini teşkil eden maddelerden daha sert, fakat daha az levha haline gelebilir ve dayanıklıdırlar. Çok fazla levha ve yaprak haline gelebilen altın, antimon veya kurşun ile karıştırıldığı zaman sert ve kırılabilir.
 • Bakırda, kalayla birleştiği zaman levha haline gelebilme özeliğini kaybeder.
 • Alaşımlarda her iki metal, hem katı hem de sıvı halinde birbiri içerisinde ergimiştir.
 • Metaller birbiri içerisinde erimezler. Bu takdirde alelade bir karışım meydana gelmiştir. Bu alaşım mikroskop altında iki çeşit kristal gösterir. Kurşun-Antimon alaşımı gibi.
 • Alaşım kristali, her iki atom sayıları oranında ihtiva eder. Sodyum malgaması, Bakır-Çinko alaşımı, Alüminyum-Bakır alaşımı, Demir- Karbon alaşımı gibi. Fakat bu şekildeki alaşımlar teknik bakımdan kullanılmaya elverişli değildir. Çünkü bunlar çok kırılıcıdır.
 • Alaşımlar genellikle kendilerini meydana getiren metallerden daha az aktiftirler. Örneğin, sodyum malgaması suyu daha yavaş ayrıştırır. Halbuki sodyum suya çok kuvvetli etki yapar.
Alaşımlar: Yapılarına giren az eriyebilen madenlerden daha fazla ve daha kolaylıkla eriyebilir. Bir kısmı bu madenlerden en ziyade eriyebilen madenin erime derecesinden daha aşağı bir derecede erir. Mesele kurşun 335 0 C, bizmut 264 0 C, kalay 228 0 C eridiği halde Bi8 , Pb 5 , Sn 3 kısımlardan ibaret olan alaşım 94,5 0 C de erir.(Darcet) darse alaşımı.
Bakır ve kalay alaşımı zamanla dayanıklılığını kaybeder. Bakır birçok alaşımların yapısına girer. Kıymetli madenlerden gümüş ve altına sertlik verir. Parlaklık ve renklerini bozmadan, inceliklerini korur.
Kimyasal Özellikleri

 • Uçabilen bir madeni bulunan alaşımları ısı analiz eder. Bundan altın ve gümüş elde etmekte faydalanılır.Altın veya gümüş tozu önce cıva ile karıştırılır.Güderiden süzülerek cıvanın fazlası çıkarılır ve sonra alaşım ısıtılarak uçabilen madde ayırt edilir. Alaşımlar, alaşımları teşkil eden maddelerden daha az oksitlenebilen ve asitlerden daha az etkilenebilen karışımlardır.
 • Genel olarak oksijen, alaşımlar üzerine etki eder. Bu halde madenden biri bir asit oksidi, diğeri, bir baz oksidi yapar. İşte bunun içindir ki kalay ve kurşun, antimon ve potasyumdan ibaret alaşımlar alevle yanar. Bazı madenler kimyaca birleşmişler ve birtakım alaşımlar yapmışlardır.
 • Mesela; (Sodyum cıva malgaması),(Bakır çinko),(Alüminyum bakır),(Demir karbon) bileşikleridir.Fakat bu alaşımların teknikte kullanılmaları elverişli değildir. Çabuk kırılabilirler. Bu alaşımlar belirli oranlar kanununa göre teşekkül etmişlerdir.
 • Alaşımların mikroskopla incelenmelerine gelince; bir alaşımın parlak yüzeyi üstüne asitler veya bazı kimyasal ayıraçlar dökülürse alaşımda muhtelif renkler görülür. Etkimeler birbirinden farklıdır. Madenin cinsine göre çeşitli irili ufaklı çukurlar meydana gelir eski şekliyle karşılaştırılır. Mikroskopta incelenir ve fotoğrafı alınır.
  Önemli Alaşımları Bulunan Elementler
  Bakır (Cu)
  Bakır, önemli alaşımların çoğunun bileşimine girer. Değerli madenlerle karışarak , onlara, renk ve parlaklıklarını bozmaksızın sertlik ve ince kısımlarını bile koruma özelliği verir.
  Bronzlar (tunçlar); Bakır, kalay ile çok önemli olan tunçları teşkil eder. Topların tuncu dayanıklılık bakımından önemlidir. Çanların tuncu, top tuncuna göre kalayın daha çok oranda bulunduğu tunçtur. Bu tunç kırılabilir, fakat çok tınlar.
  Bakır alüminyum ile çok sert bir tunç meydana getirir. Silisli ve fosforlu tunçlar da vardır.
  Bakır, çinko ile pirinci oluşturur. Çinko ve nikel ile de mayekor (taklit gümüşü) yapar.
  Çinko (Zn)
  Çinko, daima alaşımları halinde kullanılır. En önemli alaşımları pirinç, bronz ve beyaz metaldir. Pirinç; çinko ve bakır alaşımı olup, alaşımda bu iki metalin oranları çok değişiktir. Fakat en çok kullanılan tipinde bakır %60, çinko %40 oranında bulunur. Bronz; Bakır ve kalay alaşımı olup, bir miktar çinko ilave edilir. Beyaz metal; çinko bakır,alüminyum ve magnezyum metalleri karışımından ibaret bir alaşımdır. Son zamanlarda, otomobil endüstrisinde karbüratör, yakıt pompası, radyatör, kapı kolları v.b. gibi parçaları yapmakta çok kullanılır.
  Çinkonun ikinci derecede önemli bir alaşımı Alman gümüşüdür. (Yeni gümüş). Bileşimi; bakır, nikel ve çinko metallerinden ibarettir. Alaşımın gümüşle ilgisi olmamasına rağmen, gümüşe benzediği için bu isim verilmiştir.
  Alüminyum
  Alüminyum tunçları, ekonomi bakımından, elektrik fırınında 70 kg bakır ile 40 kg korenden veya boksitle kömür parçalarından oluşan karışım ısıtılarak yapılır; alümin Al2O3indirgenir. Karbon monoksit çıkar ve %14 alüminyumu bulunan bir alaşım elde edilir. Bu alaşım yeter miktarda bakır ile beraber eritilirse, tunçtan daha çok dayanıklı alaşımlar elde edilir.
  Demirli alüminyum; işlemde bakır yerine font konularak, %90 demir ve %10 alüminyumu bulunan demirli alüminyum (Ferro-Alüminium) elde edilir. Bu alaşım demir veya çeliği arıtmak için kullanılır. 10 kısım alüminyum ve 90 kısım bakırdan ibaret alaşımlar alüminyum tuncunu yapar; bu alaşım altın parlaklığını ve demirin sağlamlığını haizdir. Bu alaşım, 1 kg bakır ve 1 kg çinko ile beraber tekrar edilirse adi pirinçten daha sağlam ve daha sert alüminyum pirinci meydana gelir. Alüminyum pirinci nikel ile beraber tekrar eritilirse, gayet dayanıklı ve kolaylıkla kalıba dökülebilir bir yeni alaşım meydana gelir. 10 kısım kalay ve 100 kısım alüminyumdan ibaret alaşım, alüminyumun renk ve bir dereceye kadar hafifliğini korur. Daha kolay ,işlenir. Alüminyumu lehimler.
  Silimin: %86 alüminyum ve %14 silisyumdan ibarettir. Bunlardan başka duralüminyum, magnalyum ve elektron alaşımları da vardır.
  Alüminyumun gümüş, altın ile olan alaşımları da ziynet yapmakta kullanılır.
  Kurşun (Pb)
  Kurşun alaşımlarını yapmada maksat, sert, sert olduğu kadar esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı, erime noktaları düşük bir metal karışımı elde etmektir. Bunlar arasında en önemlileri;
  Lehim; Erime noktası 182oC olan bu alaşım %40 kurşun, %60 kalaydan oluşur.
  Kurşun-antimon alaşımı: Bileşimi: %13-25 kurşun, %75-87 antimondur. Çok sert olup kırılganlıkları biraz fazladır. Yüksek basınçlara dayanamazlar. Bu kötü özelliği ortadan kaldırmak için karışıma bir miktar kalay ilave edilir. Örnek; %73 kurşun, %15 antimon ve %12 kalaydan ibaret alaşımdan matbaa harfleri yapılır. Sert ve basınca dayanıklıdır.
  En Önemli Alaşımlar
  Şimdi burada bazı önemli alaşımlar incelenecektir.
  Bakır alaşımları
  Bakır + Kalay ® Tunç
  Bakır + Çinko ® Pirinç
  Bakır + Çinko + Nikel ® Mayakor
  Bakır + Çinko + Kalay ® Teknik eserler tuncu
  Bakır + Alüminyum ® Fen aygıtlarında, deniz valfleri, pervaneler, dümenler.
  Altın, gümüş ve altın, bakır alaşımları
  Altın + Gümüş ® Yeşil altın
  Altın + Gümüş ® Solmuş yaprak altını
  Altın + Gümüş ® Su yeşili altını
  Altın + Gümüş + Bakır ® Roz altını
  Altın + Gümüş + Bakır ® Sarı, çok beyaz, değerli İngiliz altını
  Kurşun alaşımları
  Kurşun + Kalay ® Lehim
  Kurşun + Arsenik ® Saçma ve mermi
  Kurşun + Antimon + Kalay ® Matbaa harfleri
  Demir alaşımları
  Krom + Demir ® Tel-silindir yatakları
  Demir + Nikel ® Fen aletleri
  Demir + Nikel ® Ampul teli
  Demir + Molibden ® Yüksek hızlı dökümde
  Demir + Volfram ® Parça dökümünde (tungsten çeliği)
  Demirin fosforlu, karbonlu, silisyumlu, çelikleri de önemli alaşımlardandır.
  Nikel alaşımları
  Bakır + Nikel ® Asit tankları (Monel Metal)
  Nikel + Krom ® Elektrik demiri ve elektrik ızgarası.
  En Çok Bulunan Metal
  Adı
  Bileşim yüzdesi
  Bazı kullanış yeri
  ALÜMİNYUM
  Duralumin
  Al-95, Cu-4, Mg-1
  Uçak endüstrisinde
  Mağnalyum
  Al-90, Mg-10
  Uçak ends.ve terazilerde
  BİZMUT
  Wood metali
  Bi-50, Pb-25
  Sn-12,5, Cd-12,5
  Elektrik sigortalarında
  Alüminyum
  bronzu
  Cu-90,Al-10
  Fen aletlerinde
  Çan metali
  Cu-75,Sn-25
  Çan imalinde
  BAKIR
  Pirinç
  Cu-65,Zn-35
  Elektrik malzemesi
  imalinde
  Bronz
  Cu-82, Sn-16, Zn-2
  Madalya ve heykelde
  Alman gümüşü
  Cu-50 Ni-25 Zn25
  Elektrik reostalarında
  Top metali
  Cu-90, Sn-10
  Top imalinde
  Nikel para
  Cu-75, Ni-25
  Para basmada
  ALTIN
  Altın para
  Au-90, Cu-10
  Altın para basmada
  18 ayar altın
  Au-75, Cu-25
  Mücevhercilikte
  Beyaz altın
  Au-65, Ni-35
  Mücevhercilikte
  Krom çeliği
  Fe-97, Gr-3
  Silindir yatağı, tel
  Sert demir
  Fe-86, Si-14
  Asit tankı
  İnvar
  Fe-64, Ni-36
  Fen aletleri
  Manganez
  çeliği
  Fe-86, Mn-14
  Kasa, dolap, taşkırıcı
  Molibden
  çeliği
  Fe-95, Mo-5
  Yüksek hızlı dökümde
  DEMİR
  Nikel çeliği
  Fe-94, Ni-6
  Asma köprü yapmakta
  Platinit
  Fe-85, Ni-15
  Ampul teli
  Silisyum çeliği
  Fe-97, Si, 3
  Otomobil yayı
  Krom çeliği
  Fe-85, Si-3
  Mutfak malzemesi
  Tungsten
  çeliği
  Fe-92, W-8
  Parça dökümünde
  KURŞUN
  Saçma, mermi
  Pb-99,5, As-0,5
  Saçma ve mermi yapımı
  Matbaa metali
  Pb-82 Sb-15 Sn-3
  Harf dökümünde
  CIVA
  Malgamalar
  Hg+SnCu, Ag, Au
  Metal elde etmek ve diş dolgusunda
  Monelmetal
  Ni-66, Cu-34, Fe-6
  Asit tankları
  NİKEL
  Nikrom
  Ni-60, Cr-15, Fe-25
  Elektrik demiri ve elektrik ızgarası
  Perm alaşımı
  Ni-80, Fe-20
  Elektrik transformatörleri
  PLATİN
  Platinium
  Pt-95, Ir-5
  Mücevhercilikte
  Gümüş para
  Ag-90, Cu-10
  Gümüş para basmakta
  GÜMÜŞ
  Sterlin
  Ag-62,5, Cu-37,5
  İngiliz gümüş parası
  ve gümüş eşya yapımı
  Babbitt metal
  Sn-45, Pb-40, Sb-13,Cu-2
  Makine yatağı
  KALAY
  Britanya metali
  Sn-90, Sb-8, Gu-2
  Süs eşyasında
  Lehim
  Sn-60,Pb-40
  Metalleri birleştirmekte  Bu Konu ekimya.com sitesinden alıntıdır...
counter Etkileşim.

Paylaş


Bu Yazıyı Beğendinizmi?


Benzer Konular